คณะกรรมการปฏิรูปศึกษาหมดท่า ทำได้แค่แนะ-ไม่มีอำนาจแก้

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยในงาน “TEP FORUM 2022 ก่อร่างสร้างใหม่

การศึกษาไทยสู่อนาคต” ว่า กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาชุดปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 และได้ดำเนินงานภายใต้แผนกิจกรรม 5 บิ๊กร็อก ได้แก่ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย การเสริมสร้างและพัฒนาระบบผลิตครู การปฏิรูประบบอาชีวศึกษา และการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเตรียมรายงานผลสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะก่อนหมดวาระในปี 2565

โดยพบข้อจำกัดที่สำคัญคือกรรมการปฏิรูปฯ ไม่มีอำนาจในการเข้าไปแก้ไขถึงรากลึกของปัญหาได้ เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษา ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ภาครัฐ ภาคสังคม และประชาชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

รศ.ดร.วรากรณ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษายังเป็นอีกประเด็นสำคัญที่มักถูกมองข้ามไป แม้ว่าในปัจจุบันการกำหนดทิศทางหรือแผนการศึกษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยคนรุ่นเก่า

แต่ต้องคำนึงถึงเด็กซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ดังนั้น จึงต้องปรับมุมมองของผู้ใหญ่ว่าเด็กมีสิทธิที่จะกำหนดอนาคตของตัวเอง โดยเฉพาะครอบครัวและผู้ปกครองที่ต้องเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟังอย่างเป็นกลาง รวมถึงครูที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการคิดของเด็ก