บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต พัฒนาหลักสูตร RSU 156 Crypto Study

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ เศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต พัฒนาหลักสูตร RSU 156 Crypto Study

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไป RSU 156 Crypto Study (คริปโทฯ ศึกษา) พร้อมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างแท้จริง

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ต่อยอดจากความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาหลักสูตรการศึกษา RSU 156 Crypto Study (คริปโทฯ ศึกษา) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดใหม่เพื่อบรรจุเป็นหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจ

เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อาทิ ประวัติความเป็นมาของสกุลเงิน คริปโทเคอร์เรนซี, การจําแนกประเภทของคริปโทเคอร์เรนซี, การเงินรูปแบบใหม่ไร้ศูนย์กลางหรือ Decentralized Finance (DeFi), สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT, การทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน และตัวอย่างการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้ก้าวตามทันโลกของเทคโนโลยีดิสรัปชันอย่างแท้จริง หลังจากที่นักศึกษาในรายวิชา RSU 156 Crypto Study (คริปโทฯ ศึกษา) ได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว บิทคับ อะคาเดมี ได้จัดกิจกรรม Mini Pitching ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ โดยให้นักศึกษานําเสนอความคิดในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปปรับใช้กับภาคธุรกิจต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านการคิด วิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอในที่สาธารณะ

วิชาคริปโทฯ ศึกษา เป็นหลักสูตรที่จัดสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บิทคับ อะคาเดมี อาทิ นายธนลภย์ ปรีดามาโนช (Senior Digital Asset Analyst Associate), นายณัฐกิตติ์ ขุนดำ (Speaker & Course Developer), นายปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ (Academy Business Development Supervisor), นายกันตณัฐ วุฒิธร (Academy Business Development) และนางสาวรุจิษยา พงศ์เจริญตระกูล (Academy Business Development) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากบริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด นายกานต์เดช สงเขียว (Assistant Business Development Manager)

อีกทั้งในวันที่ 26 และ 28 ตุลาคม 2565 ทาง บิทคับ อะคาเดมี ได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ พาเยี่ยมชมสถานที่ “บิทคับ เอ็ม โซเชียล” ณ อาคารเดอะ เฮลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ อาทิ พาเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องขุดเหรียญของจริง, ชุดอุปกรณ์การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปลอดภัย และ Bitkub NFT Gallery เพื่อให้น้องๆ ให้สัมผัสกับเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียน และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ได้มีการบรรยายพิเศษจาก บิทคับ อะคาเดมี ในหัวข้อ “Key Concepts เพื่อสร้างความระมัดระวังบนตลาดคริปโทเคอร์เรนซี” เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสังคมได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไป ภาคธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชน, เทคโนโลยี NFT, Metaverse และสินทรัพย์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียน เนื่องด้วยบิทคับมีความต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นและช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาส รายได้ และอาชีพได้ในอนาคต

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี คือผู้นำทางผู้คนจากฝั่ง Physical สู่โลก Digital โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นกำลังหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ บิทคับ อะคาเดมี พร้อมที่จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป ทั้งนี้ ยังคงพยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ